+ + + + +
Обычная версия сайта
Russian
English
Français
Deutsch
Korean
AZERBAIDJAN
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Дагестанский государственный технический университет"

Nəqliyyat fakültəsi

Nəqliyyat fakültəsi

Dekan: t.e.n., dosent Batmanov Edvard Zagidinoviç

Fakültəyə 1978-ci il təvəllüdlü  t.e.n., dosent Batmanov Edvard Zagidinoviç rəhbərlik edir.  2000-ci ildə DDTU-nun mexanika fakültəsini bitirdikdən sonra 05.22.10 ixtisası üzrə  Moskva Avtomobil Yolları Institutunun əyani aspiranturasına  daxil olmuş  və  2004-cü ildə   namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir.

DDTU-da 2004-cü ildən baş müəllim,  tədris işləri üzrə dekan müavini,  kafedra müdirinin müavini, dosent, nəqliyyat fakültəsinin dekanı vəzifələrində  işləmişdir.

Dosent E.Z.Batmanov  avtomobil nəqliyyatının istismarı sahəsində elmi tədqiqatlar aparır. 40-dan çox elmi əsərin, o cümlədən “Minik avtomobillərinin passiv təhlükəsizliyinin  kompleks qiymətləndirilməsi” monoqrafiyasının müəllifidir.

Nəqliyyat fakültəsi Universitetdə ən gənc  və perspektivli fakültələrdən biridir.

Fakültə 2005-ci ildə “Avtomobil yolları və aerodromlar”  və “Hərəkətin təşkili və təhlükəsizliyi”  ixtisaslarının bazasında yaradılmışdır. “Avtomobil yolları və aerodromlar” ixtisası 1993-cü ildə “İnşaat” fakültəsinin  əsasında  açılmışdır.   Bu ixtisasın  açılmasında və inkişafında  texnika elmləri doktoru, prof. Ş.Ş.Zagirovun və texnika elmləri doktoru, prof. E.K.Aqaxanovun     böyük rolu olmuşdur. “Hərəkətin təşkili və təhlükəsizliyi”  ixtisası  1995-ci ildə DDTU-nun “Mexanika”  fakültəsinin bazasında  açılmışdır.

Fakültənin tərkibinə iki buraxılış kafedrası: “Avtomobil yolları, təməl və binövrələr” və “Hərəkətin təşkili və təhlükəsizliyi”  kafedraları daxildir.   Onların əsasında aşağıdakı istiqamətlər üzrə Bakalavr hazırlığı:

 

 

·         08.03.01 – İnşaat (“Avtomobil yolları” profili üzrə);

·         23.03.03 – Nəqliyyat-texnologiya maşın və komplekslərinin istismarı (“Avtomobil servisi” profili);

·         23.03.01 – Nəqliyyat proseslərinin  texnologiyası (“Hərəkətin təşkili və təhlükəsizliyi” profili);

      Aşağıdakı ixtisaslar üzrə mütəxəssis:

 

·         08.05.02 – Dəmir yolları, körpü və nəqliyyat tunellərinin tikintisi;

·         23.05.04 –  Dəmir yollarının istismarı

Aşağıdakı istiqamətlər üzrə Magistr hazırlığı həyata keçirilir:

 

·         08.04.01 – İnşaat  (“Avtomobil yollarının layihələşdirilməsi, inşası və istismarı” proqramı);

·         23.04.01 – Nəqliyyat proseslərinin texnologiyası (“Yol hərəkətinin təşkili  və təhlükəsizliyi”).

Fakültə yüksək dərəcəli mütəxəssis hazırlığını həyata keçirmək üçün yaxşı maddi-texniki baza ilə təmin olunmuşdur. Müasir kompüter texnikası ilə təchiz olunmuş kompüter otağı və lazımi avadanlıqla təmin olunmuş “Torpaq mexanikası”, “Nəqliyyat texnikası, xidmət və təmir”, “Texniki vasitələr və hərəkətin təşkili”, “YNH-nin araşdırılması və ekspertizası, magistral yolları, texnoloji qurğular”, “Materialşünaslıq”, “Tətbiqi mexanika və maşın detalları” laboratoriyaları fəaliyyət göstərir.  

Fakültədə mütəxəssis hazırlığını DDTU-nun  yüksək dərəcəli müəllimləri,  texnika elmləri doktorları, professorları, dosentləri, DR-nın əməkdar  elm və texnika   xadimləri, DR üzrə DİN  YHTDMİ-nin, “Dağıstanavtoyol”  QKU-nun, “Dağıstanaqropromyoltikinti” ASC-nın, “Mostootryad-99” ASC-nın və DR Nəqliyyat Nazirliyinin aparıcı mütəxəssisləri    həyata keçirir. 

Fakültə Moskva Dövlət  Avtomobil Yolları  Texniki Universiteti, Moskva  Bünövrə Elmi-Tədqiqat Institutu, Moskva  Dövlət Rabitə Yolları Universiteti, Sankt-Peterburq Dövlət Politexnik Universiteti, Rostov Dövlət Inşaat Universiteti və Rostov Dövlət Rabitə Yolları Universiteti  ilə sıx yaradıcılıq əlaqələrini saxlayır.

Fakültənin nəzdində “B” və “C” kateqoriyaları üzrə sürücülər hazırlayan avtoməktəb fəaliyyət göstərir.

Fakültənin  fəaliyyət göstərdiyi müddət ərzində  ixtisaslar üzrə  900-dən çox yüksək dərəcəli mütəxəssis yetişdirilmişdir.  Əksər məzunlar DR üzrə DİN  YHTDMİ-nin, “Dağıstanavtoyol”  QKU-nun, “Dağıstanaqropromyoltikinti” ASC-da, nəqliyyat sahəsində nəzarət üzrə Federal Xidmətində, Ədliyyə Nazirliyinin avtoekspertiza müəssisələrində, avtonəqliyyat müəssisələrində  rəhbər işlərdə çalışırlar.

 

 

Ünvan: Şamil pr.,  70А,  УЛК-1

Tel.+7 (8722) 62-84-25

Kabinet24

Elektron poçt: Transfakultet@mail.ru

Транспортный факультет является одним из молодых и перспективных факультетов в университете.

Факультет организован в 2005 году на базе специальностей «Автомобильные дороги и аэродромы» и

«Организация и безопасность движения». Специальность «Автомобильные дороги и аэродромы» была

открыта на базе Строительного факультета в 1993 году. Большой вклад в становление и развитие этой

специальности внесли доктора технических наук, профессора Загиров Ш.Ш. и Агаханов Э.К. Специальность

«Организация и безопасность движения» была открыта в 1995 году на базе Механического факультета

ДГТУ.

В состав факультета входят две выпускающие кафедры «Автомобильные дороги, основания и

фундаменты» и «Организация и безопасность движения» на базе которых ведется подготовка:

Бакалавров по направлениям:

· 08.03.01 – Строительство (профиль - «Автомобильные дороги»);

· 23.03.03 – Эксплуатация транспортно - технологических машин и комплексов (профиль -

«Автомобильный сервис»);

· 23.03.01 – Технология транспортных процессов (профиль - «Организация и безопасность

движения»);

Специалистов по специальностям:

· 23.05.06 – Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей;

· 23.05.04 – Эксплуатация железных дорог.

Магистров по направлениям:

· 08.04.01 – Строительство (программа - «Проектирование, строительство и эксплуатация

автомобильных дорог»);

· 23.04.01 – Технология транспортных процессов (программа - «Организация и безопасность

дорожного движения»).

Факультет обеспечен материально-технической базой для подготовки высококвалифицированных

специалистов. Имеются компьютерный класс, оснащенный современной компьютерной техникой и

лаборатории: «Лаборатория испытания грунтов», «Механика грунтов», «Техника транспорта, обслуживание

и ремонт», «Технические средства и организация движения», «Расследование и экспертиза ДТП, пути

сообщения, технологические сооружения», «Материаловедение», «Прикладная механика и детали машин»,

оснащенные необходимым оборудованием.

Подготовку специалистов на факультете ведут высококвалифицированные преподаватели, доктора

технических наук, профессора, доценты ДГТУ, заслуженные деятели науки и техники РД, ведущие

специалисты УГИБДД МВД по РД, ГКУ «Дагдорконтроль», ОАО «Дагестанагропромдорстрой», ООО

«Институт проектирования транспортных сооружений «Транспроект», ФКУ Упрдор «Каспий»,

Министерства транспорта, энергетики и связи РД и ОАО «Российские железные дороги» филиала «СКЖД»

Махачкалинского территориального управления.

Факультет поддерживает тесные творческие связи с Московским автомобильно-дорожным

государственным техническим университетом, Московским государственным строительным университетом,

Московским научно-исследовательским институтом оснований и фундаментов, Московским

государственным университетом путей сообщения, Санкт-Петербургским государственным

политехническим университетом, Ростовским государственным строительным университетом и Ростовским

государственным университетом путей сообщения. Большое внимание на факультете уделяется методическому обеспечению учебного процесса. Преподавателями кафедр факультета за последние пять лет издано более 20 учебных пособий и около 150 методических указаний. Ежегодно на факультете проводится научные семинары, региональные научно-практические конференции по проблемам строительства и эксплуатации транспортных сооружений с участием представителей профильных организаций и предприятий. Профессорско-преподавательский состав факультета ежегодно выполняет большой объем хоздоговорных научно-исследовательских работ, а также принимают активное участие в различных грантах республиканского и российского уровня. За последние пять лет преподавателями кафедр факультета выполнены хоздоговорные и госбюджетные НИР на общую сумму более 3 млн. руб. По результатам научных исследований учеными факультета издано 16 монографий, опубликованы более 400 научных публикаций, в том числе: 52 в реферируемых журналах региональных и 35 Всероссийских конкурсах. К выполнению хоздоговорных и госбюджетных научно-исследовательских работ привлекаются студенты, магистры и аспиранты факультета, а также студенческие дипломные проекты и работы ежегодно занимают призовые места в региональных и Всероссийских конкурсах. Факультет уделяет большое внимание на воспитательную и социальную работу, в частности проводится: творческо-досуговые, спортивно-оздоровительные, волонтерские, интеллектуально-деловые, гражданско-патриотические, духовно-нравственные, социально-психологические мероприятия. При факультете функционирует автошкола по подготовке водителей категорий «В» и «С». За годы существования факультета по специальностям подготовлено более 900 высококвалифицированных специалистов. Многие выпускники являются руководителями и ведущими специалистами УГИБДД МВД по РД, ГКУ «Дагдорконтроль», ОАО «Дагестанагропромдорстрой», Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, автоэкспертных учреждениях Министерства юстиции, автотранспортных предприятиях.

 

График работы:

Пн.-Пт.: с 8:30 до 17:30 (перерыв: с 13:00 до 14:00)

Сб.: с 8:30 до 17:30

Контакты: 

Адрес: Проспект Шамиля 70А,  УЛК-1

Тел: 8 (722) 62-84-25

Кабинет: 24

Электронная почта:Transfakultet@mail.ru